Övrig information

Villkor vid bokning Online

Dessa villkor gäller vid bokning av flygresor, hotell, hyrbil samt andra aktiviteter via American Express Travel (nedan kallat ”AESEL”). Bokningstjänsten är endast tillgänglig för Kortmedlemmar med ett American Express-Kort som ställts ut i svensk valuta av American Express Services Europe Ltd, England, filial.

Bokningstjänsten tillhandhålls av AESEL, som är en del av American Express Services Europe Limited, säte Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London, SW1W 9AX, Storbritannien. Ett aktiebolag bildat i England och Wales och vars registreringsnummer är 1833139 och som är auktoriserat och reglerat av Financial Conduct Authority i Storbritannien. Bolagets svenska filial American Express Services Europe Ltd, England, filial, org. nr. 516402-4480, lyder under svensk lag och står under Finansinspektionens tillsyn. www.americanexpress.se.

Med Kortmedlem avses i dessa villkor ”den som bokar tjänsten” och i vissa fall betecknas denne även som Resenär. Begreppet Resenär innefattar dock även eventuella andra personer som omfattas av en bokning. Med Leverantör avses det flygbolag, hotell, hyrbilsföretag eller annan som tillhandahåller den bokade tjänsten.

Notera att AESEL här uppträder som förmedlare av de bokade tjänsterna och att avtalet om den förmedlade tjänsten ingås mellan Leverantören av den bokade tjänsten och Kortmedlemmen. Kortmedlemmen har att tillse att samtliga Resenärer som omfattas av en bokning är införstådda med och accepterar dessa villkor, samt de villkor som gäller för de bokade tjänsterna enligt respektive Leverantör av tjänsterna.

Notera att även om AESEL redovisar en totalkostnad för bokningar som innehåller flera olika tjänster så är priserna inte knutna till varandra, och de olika tjänsternas pris redovisas också separat.

Resenären rekommenderas att ta del av avsnittet ”Viktig information till resenärer” i Avsnitt 3.

Innehåll

Avsnitt:
1. Avgifter
2. Bokningsvillkor
3. Viktig information till resenärer

Avsnitt 1. Avgifter

a. Arvode enligt detta avsnitt tas ut för de tjänster som utförs av AESEL, utöver de eventuella avgifter, eller ersättning för andra kostnader, som Leverantören påför.

b. Arvode vid ofullständig eller felaktig information:

Om Kortmedlemmen inte anger korrekta eller fullständiga uppgifter eller inte följer instruktionerna, och detta medför att AESEL måste kontakta Kortmedlemmen, eller utföra en manuell bokning, debiteras ett arvode om 200 SEK per bokningstransaktion, utöver eventuell tillkommande kostnad som uttas av Leverantören av tjänsten, under förutsättning att korrigering är möjlig enligt Leverantörens villkor.

c. Arvode vid ändring eller tillägg till bokning när Leverantörens villkor tillåter det:

Hyrbil: 100 SEK per bokning.

Hotell: 200 SEK per bokning.

Flyg: 200 SEK per person.

Övrigt: 200 SEK per bokning

d. Arvode vid avbokningar (notera att i många fall kan inte bokningen avbokas - detta styrs av Leverantörens villkor):

Hyrbil: 200 SEK per bokning.

Hotell: 200 SEK per bokning.

Flyg: 200 SEK per person.

Övrigt: 200 SEK per bokning.

Avsnitt 2. Bokningsvillkor

Kortmedlemmen ansvarar för att

- kontrollera att stavning av namn på samtliga Resenärer överensstämmer med respektive pass.

- kontrollera att kontaktuppgifter, t ex telefonnummer och e-postadress, har lämnats och att de är korrekta. Ibland kan så kallade spamfilter vara inställda så att meddelanden inte når fram, vilket AESEL inte kan ansvara för utan det är Kortmedlemmens ansvar att tillse att detta inte händer.

- kontrollera att uppgifter på bekräftelse / voucher och/eller flygbiljett är korrekta, och överensstämmer med de tider och aktiviteteter som bokats, så fort han eller hon mottagit dessa.

- omgående kontakta AESEL Support om något av ovanstående inte överensstämmer vid mottagandet av bekräftelse.

- löpande kontrollera om han eller hon har mottagit e-post meddelanden om exempelvis tidtabellsändringar, både vid ut- samt hemresa. Meddelanden sänds endast via e-post och önskas kopia av en tidigare sänd bekräftelse, kontakta AESEL Support på tlsonlinesweden@aexp.com .

- kontrollera respektive flygbolags hemsida för eventuella krav på återbekräftelse av hemresa.

Betalning

Vid bokning via AESEL ska Kortmedlemmen omedelbart erlägga betalning antingen direkt genom debitering av American Express-Kort eller genom användning av Membership Rewards (MR)-poäng eller genom en kombination av båda. För betalning helt eller delvis med MR-poäng måste Kortmedlemmen vara ansluten till MR-programmet samt inloggad via Mitt Konto Online. Bokning är bindande.

Bokningsbekräftelse

Kortmedlemmen ska alltid få en bokningsbekräftelse inom 24 timmar. Bekräftelsen skickas i ett elektroniskt meddelande till av Kortmedlemmen uppgiven e-postadress. I bekräftelsen för flygbiljetter ska ingå uppgifter om resmål, avgångs- och ankomsttid, pris samt namn på avtalsslutande flygbolag och det eller de flygbolag som utför flygningen.

Utställande av flygbiljett

Endast elektroniska biljetter (E-tickets) ställs normalt ut. De flygbolag som inte har E-tickets ställer själva ut biljetter mot avgift. En utskrift av bokningsbekräftelsen bör alltid tas med vid resan.
Har en tidtabell med biljettnummer inte mottagits per e-post inom 24 timmar från att bokningen har utförts ska Kortmedlemmen kontakta AESEL Support per telefon + 46 8 429 45 54 eller via e-post på adress tlsonlinesweden@aexp.com . AESEL Support är öppet för denna tjänst helgfri mån-fre mellan klockan 9.00 till 16.30.

Flygbiljetter är personliga. Om inte annat särskilt framgår av flygbolagets villkor är det därför inte möjligt att överlåta flygbiljetten till en annan resenär.

Samarbete mellan flygbolag, så kallad ”codeshare”, innebär att det inte alltid är det flygbolag som anges i bokningen som utför själva flygningen.

Värdebevis/Voucher/Leverantörers förmånsprogram

Vid incheckning på hotell, vid hyra av bil samt vid deltagande av aktivitet måste ett värdebevis (voucher) uppvisas. Värdebeviset ska skrivas ut direkt från bokningssidan när Kortmedlemmen bekräftat bokningen alternativt från bekräftelse som erhållits via e-post (se Kortmedlems ansvar ovan). Notera att Leverantörernas egna lojalitets- eller förmånsprogram inte gäller vid bokning Online.

Skatter, avgifter och andra kostnader

Priserna inkluderar skatter och avgifter som är kända vid bokningstillfället. Det finns länder som i tillägg tar ut flygplats- och/eller turistskatt på plats som ska betalas kontant på flygplatsen eller hotellet. Denna typ av skatter kan förändras från tid till annan med kort varsel. Vid flygplatsbyte kan transferkostnad uppkomma som inte ingår i resans pris. Vissa flygbolag tar ut avgifter för check in, bagage och seating.

Klassificering av hotell – olika termer och begrepp

Standarden på hotell varierar mellan olika länder. Det finns inte några internationella klassificerings-system utan många gånger bygger klassificeringar på hotellens egna uppgifter. AESEL kan därför inte ta ansvar för klassificeringarna och de kan även förändras från tid till annan. Notera också att de bilder som visas endast är ett urval och exempel på rumstyper, och inte exakt det rum som eventuellt bokas. Nedan följer några generella rumsbeskrivningar, men avvikelser kan förekomma.

”Double Room” avser ett rum för två personer med en säng. Denna säng kan ha en bredd av allt från ca 120 cm till 190 cm eller mer.

”Twin Room” avser ett rum för två personer med två separata sängar.

”Triple Room” avser ett rum för tre personer. Detta betyder att tre personer kan sova i rummet, men det garanteras inte tre separata sängar.

”Quad Room” avser ett rum för fyra personer. Detta betyder att fyra personer kan sova i rummet, men det garanteras inte fyra separata sängar.

”No facilities” avser att det saknas bad eller toalett på rummet.

Särskilt vid hyra av bil

Hyrbilen kan endast hämtas upp och lämnas på en flygplats. Överskrids tiden för återlämnande sker ytterligare debitering, vanligen med ytterligare en full dygnshyra. Ett bekräftat hyrbilspris gäller endast vid körning inom det land där bilen hyrs, om hyrbilen ska användas i flera länder måste AESEL Support kontaktas.

Körkort erfordras vid upphämtning av bil. I vissa länder krävs internationellt körkort. Se under Trafikverkets och Transportstyrelsens sida (www.korkortsportalen.se) vilka organisationer som utfärdar internationella körkort. Andra krav som hyrbilsbolagen kan ställa är att den som hyr bilen ska ha innehaft ett körkort som är utfärdat i hemlandet viss tid (ofta minst ett år), eller ska ha uppnått viss ålder för att få hyra en bil, eller en viss kategori av bil (vanligen minimum 25 år).

Aktuellt hyrbilsföretag ansvarar för inbokat hyrbilsarrangemang och vad som ingår i hyran, vilka regler som gäller för betalning, avbokning och ombokning, deposition, skatter, avgifter, leverans, försäkringar, skada och reklamation. Det åligger Resenären att ta del av hyrbilsföretagets villkor före genomförd bokning. Vid eventuella problem under hyrestiden ska ansvarigt hyrbilsföretag kontaktas omgående. Eventuell reklamation hanteras av ansvarigt hyrbilsföretag. Notera att hyrbilskedjornas egna lojalitets- eller förmånsprogram inte gäller vid bokning Online.

Av- eller ombokning

Flygbolagets, hotellets eller annan Leverantörs villkor för av- eller ombokning gäller. Om inte annat framgår av sådana villkor är tjänsterna inte möjliga att av- eller omboka.
Av- och ombokning skall i första hand göras direkt med AESEL. Vid tidpunkt utanför AESEL´s ordinarie öppettider (månd-fred 0900-1630) vänligen kontakta leverantören direkt, telefonnummer finns på vouchern. Vid av- eller ombokning direkt med leverantören måste AESEL kontaktas direkt nästkommande arbetsdag (månd-fred).

Avbeställningsskydd

I priset för flygbiljetten eller övriga tjänster ingår inte avbeställningsskydd. Vid betalning med American Express-Kort eller med MR-poäng ingår dock automatiskt i vissa fall ett avbeställningsskydd, beroende på vilken typ av Kort som använts. Notera att även om avbeställningsskydd ingår i Kortet finns beloppsbegränsningar, samt begränsningar avseende vilka personer som omfattas. För fullständiga försäkringsvillkor se: http://www.americanexpress.se/forsakringar . Det kan också vara så att avbokning av hyrbil eller andra aktiviteter inte omfattas.

Reseförsäkring

Resenärer rekommenderas alltid att se över sitt och resesällskapets försäkringsskydd vid resa. Läs mer om de försäkringsvillkor som gäller för just ditt Kort på http://www.americanexpress.se/forsakringar .

Klagomål/Reklamation

Klagomål måste alltid framföras omedelbart när det förhållande som föranleder klagomålet uppmärksammas. Resenär ska vända sig direkt till hotellet, hyrbilsföretaget, flygbolaget eller annan Leverantör av en aktivitet eller tjänst som bokats, och påpeka vad som är fel. Vänligen kontakta akutnumret som finns på vouchern för respektive leverantör gällande hotell, hyrbil och upplevelser. Om inte problemet kan lösas av Leverantören ska Resenären snarast kontakta AESEL Support + 46 8 429 45 54. En reklamation ska sändas snarast möjligt efter hemkomsten till tlsonlinesweden@aexp.com helst på engelska eftersom de flesta leverantörer är utländska. Reklamationer och klagomål som inkommer till AESEL senare än två månader efter hemkomsten till Sverige beaktas inte, och de måste ha påtalats omedelbart enligt föregående stycke. Leverantören är ansvarig för den förmedlade tjänsten och AESEL är endast behjälplig vid reklamationer av förmedlad tjänst, men kan inte hållas ansvarig för tjänstens kvalité eller utförande. Den som önskar har rätt att få sitt ärende prövat i: Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. Kortmedlem har också möjlighet att vända sig till EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning. Tvistlösningsplattformen går att finna via http://ec.europa.eu/odr.

Begränsning av ansvar

Vid bokning via AESEL av flygbiljetter eller hotell, hyrbil eller annan aktivitet uppträder AESEL endast som förmedlare åt flygbolag som utför transporten och annan Leverantör som utför eller tillhandahåller övriga tjänster. AESEL ansvarar således inte för fullgörande av flygresan eller annan tjänst, inte heller för eventuella tidtabellsändringar och/eller prisändringar, inställda flyg, förlorat bagage, bristande kvalité vid fullgörande av tjänsten, följderna av felaktig information eller andra liknande händelser, utanför AESEL:s kontroll. Eventuella anspråk med anledning av flygresans utförande ska därför riktas direkt till flygbolaget, anspråk mot ett hotell direkt till hotellet eller andra anspråk direkt till aktuell Leverantör.

Endast om AESEL har brustit och åsamkat skada genom eget handlande kan ansvar uppkomma. Dock ersätts aldrig indirekt skada eller skada som varit svår att förutse eller skada som uppkommit på grund av lagstiftning, myndighets åtgärd eller föreläggande, naturkatastrof, uppror, krigshändelse, strejk, lockout, blockad eller annan liknande omständighet eller händelse. Förbehållet i fråga om händelser på arbetsmarknaden gäller även om AESEL självt vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd eller därmed liknande omständighet. Detta innebär också att AESEL inte ansvarar för om det på eller i närheten av ett resmål inträffar en miljökatastrof, krigshändelse eller annan ingripande händelse som påverkar en resa eller en aktivitet.

AESEL ansvarar inte för skada som uppkommer på grund av fel i bekräftelse, och/eller flygbiljett som rimligen borde ha upptäckts av Resenären. Om möjligt och om Kortmedlemmen så önskar, skall AESEL korrigera de felaktiga uppgifterna och har då rätt till ersättning från Kortmedlemmen för de kostnader som korrigeringen medför samt arvode enligt ovan avsnitt 1, dock inte för det fall felet orsakats av AESEL.

AESEL reserverar sig mot eventuella pris eller och andra ändringar från flygbolag och/eller andra Leverantörer och från att ett uppgivet pris inte finns tillgängligt när biljetten väl ställs ut.

Avsnitt 3. Viktig information till resenärer

Nedan följer allmän information om vad som gäller för Resenärer.

Passagerares rättigheter

Enligt EU-förordning nr 261/2004 har flygbolaget en skyldighet att informera passagerare om deras rättigheter, om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning eller kraftigt försenade flygningar. Ytterligare information om förordningen och andra rättigheter finns på www.resebyraforeningen.se www.resebyraforeningen.se under Lagar/Regler.

Check-in tid samt andra tidsangivelser

Du rekommenderas att alltid informera dig om aktuella check-in tider och avgångsterminal. Tänk på att en försäkring inte täcker kostnader i samband med missat flyg, om anledningen är för sen incheckning. Notera att bonuskort alltid skall uppvisas vid incheckningen för att säkerställa registrering av poäng, om leverantörens villkor så tillåter. Tidsangivelser i flygbiljetter avser lokal tid.

Bagage

Gå in på respektive flygbolags hemsida för att få den senaste informationen då det förekommer variationer och begränsningar vad gäller vilken mängd och vilket slags bagage som kan medföras både vad gäller incheckat bagage och bagage som medförs som handbagage. Avgifter för bagage kan förekomma. Förkommet eller skadat bagage ersätts bara upp till vissa belopp, varför värdesaker inte bör checkas in. Det finns även generella begränsningar av vilka föremål som får tas med på flyg, bland annat gäller detta vätskor, se vidare http://www.luftfartsverket.se/.

Pass och visum

Du är skyldig att själv ta reda på vad som gäller ifråga om pass- och visumkrav och att tillse att dessa regler är uppfyllda. Upplysningar om gällande pass- och visumregler fås på respektive lands ambassad.

Observera att det många gånger ställs krav på transitvisum, d.v.s. att du måste ha visum för ett land där ditt flygplan endast mellanlandar. Passet måste, vid resor utanför EU, normalt sett vara giltigt i åtminstone sex (6) månader efter hemkomstdatum.

Se till att inte alla sidor i passet är stämplade med viseringar och inresestämplar. Det har hänt att resenärer inte fått resa in i landet på grund av att det inte funnits en ostämplad sida kvar i passet. Passet får inte heller vara skadat eller trasigt.

Observera: Även till Schengen-länder (EU länderna samt Norge med undantag för Storbritannien och Irland), där det normalt sett inte längre är någon gränskontroll, skall giltigt pass eller nationellt id-kort alltid tas med, eftersom endast dessa handlingar godkänns som giltig identifikation vid poliskontroll, flygplatsens biljettkontroll eller hotell check-in.

Resande som inte har svenskt pass, men uppehållstillstånd i Sverige och/eller giltigt inresevisum till ett Schengenland eller liknande, skall medta dessa under hela resan och kunna förevisa dem vid eventuell kontroll.

De flesta länder utanför EU kräver en hemresa/vidareresa för att godkänna en inresa. Är du inte svensk medborgare kan det krävas även inom EU.

Särskilda regler vid resa till USA och Kanada

Vid resa till USA och Kanada är det många omfattande säkerhetskontroller och resenär bör vara på flygplatsen i mycket god tid inför resan. Minst 3 timmar rekommenderas bland annat av SAS.

ESTA och eTA

Resenärer som är medborgare i de länder, som omfattas av det amerikanska Visa Waiver-programmet och som planerar att resa till USA, måste senast 72 timmar före avresan ansöka om inresetillstånd via ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Den officiella webbsidan är: https://esta.cbp.dhs.gov/ Vid resa till Kanada ansök om inresetillstånd senast 72 timmar före avresa via eTA: http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-start.asp Den som inte får sin ansökan godkänd kan i stället ansöka om visum för inresa. Tänk på att det kan ta lång tid att erhålla sådant visum och ta hänsyn till det vid bokning av flygbiljetter till eller via USA och Kanada. ESTA och eTA-ansökan måste fyllas i av alla svenska och nordiska medborgare. Resenärer med andra nationaliteter där USA kräver ordinarie visum måste själv att kontrollera nödvändiga formaliteter. ESTA och eTA-ansökan är förenad med en avgift som betalas med kort vid ansökan Namn- eller passbyte kräver ny ansökan. Vid förändringar gällande resrutt och destination kan en uppdatering av befintlig ansökan göras. Tänk på att en ESTA-ansökan krävs även om man reser via USA vidare till ett annat land

SECURE FLIGHT

Gäller alla resenärer som flyger till, från eller via en flygplats i USA (innefattar transfer inom USA samt flygningar över USA:s luftrum) samt flygningar som utförs av amerikanska flygbolag oavsett destination. Uppgifter ska samlas in och vidarebefordras till amerikanska myndigheter. Registrering ska ske senast 72 timmar före avresa eller vid tidpunkten för reservationen. De uppgifter som ska registreras är Resenärens namn (som ska överensstämma med namnet i passet), kön och födelsedatum.

Ett nummer kan tilldelas av amerikanska myndigheter, ett så kallat "Redress number". Ett ”Redress number” används för att undvika att en person förväxlas med en terroristmisstänkt person, som råkar ha samma eller ett liknande namn.

Formellt är det flygbolagets ansvar att ovanstående uppgifter samlas in och registreras. Registreringen ska ske vid bokningen.

APIS

Gäller alla resenärer som reser till och från USA.

Flygbolagen måste i förväg vidarebefordra informationen till amerikanska myndigheter. Informationen överförs elektroniskt via APIS; Advance Passenger Information System.

Det är flygbolaget som ansvarar för att uppgifterna samlas in och vidarebefordras. Se respektive flygbolags hemsida för registrering av uppgifterna on-line.

ÖVRIGT FÖR RESOR TILL USA

Observera att detta inte är en fullständig förteckning över vad som gäller vid resa till eller från USA, utan ska ses som en påminnelse om vissa viktiga frågor som resenären måste tänka på.

Alla som reser till USA måste ha maskinläsbart pass.

Vaccination

Du ansvarar själv för att ta reda på vad som gäller ifråga om vaccinationer för det aktuella resmålet. Regler om obligatoriska, förebyggande och rekommenderade vaccinationer kan du få via vaccinations- eller vårdcentral.

Medicinintyg

Om du använder någon form av medicin bör du före avresa undersöka hos apoteket om det behövs ett intyg avseende sådan medicin för resa till det aktuella landet.

Försäkringar

Som svensk medborgare har du rätt till sjukvård i övriga EU/EES-länder. Det krävs dock att du har det europeiska sjukförsäkringskortet, som kan beställas från Försäkringskassan, www.fk.se. Om du blir sjuk i ett land utanför EU/EES, med undantag för ett fåtal länder med vilka Sverige har avtal om sjukvårdsförmåner, har du inte rätt till ersättning för kostnader för sjukvård. Det kan kosta mycket pengar att bli sjuk utomlands. Om du inte har tillräckligt skydd i din hemförsäkring, rekommenderas du därför att teckna en privat reseförsäkring som täcker kostnader för behandling och hemtransport vid sjukdom. En sådan försäkring bör även täcka person- och sakskada till följd av olycksfall. Var alltid noga att se över och vid behov komplettera ditt försäkringsskydd före avresan.

Svartlistade flygbolag i Europa

EU-kommissionen utfärdar en lista med de flygföretag som belagts med verksamhetsförbud inom EU, d v s en "svart lista" över flygföretag som inte får flyga till eller inom EU. Mer information finns på: http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_sv.htm

Generella regler för flyg

De generella regler och ansvarsbegränsningar som gäller för flygbolag som tillhör IATA (CONDITIONS OF CONTRACT AND OTHER IMPORTANT NOTICES) kan nås via denna länk: https://www.aexp.se/UPLOAD/CONDITION_OF_CONTRACT.PDF

Behandling av personuppgifter

I enlighet med Medlemsvillkoren för American Express-Kort kan information om en Kortmedlem överföras inom den globala American Express-gruppen, till leverantörer och andra samarbetspartners, för att administrera Kortkontot och andra förmånsprogram till vilket Kortmedlemmen är ansluten (exempelvis MR-programmet), och för att ge och ta betalt för den service som Kortmedlemmen efterfrågat. Vid användning av denna bokningstjänst insamlar och överför AESEL personuppgifter, och tar del av information från det bolag som utgett aktuellt Kort, för att tillhandahålla och ta betalt för de tjänster som Kortmedlemmen bokar.

I syfte att utföra tjänsterna som bokats görs även information om Resenärerna tillgänglig för Leverantörerna av de tjänster som bokas, samt för de bokningssystem som används av AESEL och som tillhandahålls av tredje man.

I syfte att förhindra bedrägerier, för att godkänna debiteringar och för att effektivisera betalningen av resetjänsterna kan American Express-gruppen komma att analysera information rörande Resenärer och debiteringar. Notera att utöver den informationshantering som anges i detta stycke kan det följa av tillämplig lagstiftning att AESEL måste behandla information om Resenärer i syfte att uppfylla krav som ställs av behöriga myndigheter.

AESEL kan komma att vidta alla åtgärder som anges ovan i detta stycke, såväl inom som utom Sverige och den Europeiska Unionen. Detta innefattar att information kan komma att hanteras bland annat i USA, där skyddslagstiftning för personuppgifter inte är lika omfattande som inom den Europeiska Unionen. AESEL och American Express‐gruppen har vidtagit åtgärder för att säkerställa att samma säkerhetsnivå upprätthålls i USA och andra länder, som den som gäller inom den Europeiska Unionen.

I syfte att utveckla och erbjuda produkter och tjänster (via brev, telefon eller e-mail om detta är tillåtet enligt lag) som bedöms vara av intresse för en Kortmedlem, kan information om Kortmedlemmen och hur resetjänsterna nyttjas komma att analyseras och användas av AESEL för att skapa register med namn och adress som kan användas av företag inom den världsomfattande American Express‐gruppen och andra samarbetspartners. Om en Kortmedlem vill avböja dylik direkt marknadsföring från AESEL så ska Kortmedlemmen kontakta AESEL Support.

I syfte att tillförsäkra en hög servicenivå, utbildning av personal samt ett konsekvent tillhandahållande av resetjänster kan AESEL, antingen genom egna åtgärder eller genom åtgärder av företag med vilka AESEL har ett avtal om denna tjänst, komma att samlyssna eller spela in telefonsamtal till AESEL.

AESEL kan även komma att kontakta en Kortmedlem, per telefon, brevledes eller via e‐post, för att genomföra kundundersökningar i syfte att säkra kvalitén.

AESEL och American Express‐gruppen utnyttjar avancerad teknik och fastställda instruktioner till sina anställda i syfte att säkerställa att information rörande kunder, behandlas snabbt, noggrant, fullständigt och i överensstämmelse med gällande lagstiftning. Bekräftelse av resplaner kommer att sändas via Internet och AESEL kan inte hållas ansvarig för om någon obehörigen kommer åt information via dylik elektronisk överföring.

En Resenär har enligt lag rätt att efter skriftlig begäran få besked om vilka personuppgifter som behandlas i AESEL:s system och som rör Resenären. Vänligen kontakta AESEL Support vid misstanke om att information inte är korrekt eller fullständig. Information som visar sig inte vara korrekt eller fullständig, kommer att omgående justeras.

Information rörande Resenärer kommer att förvaras av AESEL endast under sådan tid som är ändamålsenlig för ovan angivna syften eller som fordras enligt gällande lag. Vid behov av ytterligare information vänligen kontakta AESEL Support.

För information om hur American Express generellt hanterar personuppgifter på internet, se www.americanexpress.se under rubrik Sekretesspolicy.
American Express Services Europe Limited, säte Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London, SW1W 9AX, Storbritannien. Ett aktiebolag bildat i England och Wales och vars registreringsnummer är 1833139 och som är auktoriserat och reglerat av Financial Conduct Authority i Storbritannien. Bolagets svenska filial American Express Services Europe Ltd, England, filial, org. nr. 516402-4480, lyder under svensk lag och står under Finansinspektionens tillsyn.